Padmashree Dr. A. Jayanta Kumar
President
Email: jayanta_dr@yahoo.com
Phone: 8794864270
Address: Singjamei Mathak Chongtham Leikai, Imphal, Manipur – 795001